Klubisse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

1. Korvpalliklubi tegevus ja eesmärk
Saku Korvpalliklubi eesmärgiks ja põhitegevuseks on propageerida, organiseerida ja edendada korvpallialast tegevust noorte ja teiste huvitatud inimeste seas tervisespordivormist kuni võistlusspordini.

 

1.2. Eesmärkide saavutamiseks korvpalliklubi:
1.2.1. propageerib spordiga tegelemist ja kaasab klubi tegevusse korvpallist huvitatud noori, nende vanemaid ja toetajaid;
1.2.2. korraldab sportlikku tegevust, organiseerib ja korraldab nii Eesti Vabariigi siseseid kui rahvusvahelisi treeninguid, võistlusi, üritusi, laagreid ja osavõtte võistlustest, töötab välja nii klubi kui ka piirkondlike võistluste juhendeid, palkab võimaluse korral juhendajaid-treenereid, toetab ja autasustab sportlasi, treenereid, kohtunikke ja juhte;
1.2.3. arendab koostööd teiste sama ja muude spordialadega tegelevate koolide, klubide, seltside ja liitudega, teiste organisoonide, kohalike omavalitsuste, juriidiliste ja füüsiliste isikutega nii kodu- kui välismaal;
1.2.4. stimuleerib spordiliikumise arendamisel silmapaistnud isikuid ja oranisatsioone, annab välja stipendiume vastavalt kehtivale tingimustele ja korrale;
1.2.5. viib spordialase tegevuse korraldamiseks vahendite hankimise eesmärgil läbi tasulisi spordiüritusi, võtab vastu rahalisi annetusi ja eraldisi, teostab toiminguid klubi kasutuses ja omanduses oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga, korraldab loosimisi ja sõlmib sponsor- ja reklaamilepinguid.

 

2. Osalejad
Saku Korvpalliklubi treeningutel võivad osaleda kõik soovijad, kes esitavad selleks kirjaliku avalduse ning tasuvad klubi treeningute teenuse eest vastavalt klubi liikmemaksu tasumise korrale.

 

3. Treeningrühmadesse vastuvõtmine
Saku Korvpalliklubi treeningutel osalemiseks tuleb lapsevanemal täita ja esitada täidetud, allkirjastatud kirjalik avaldus.

 

4. Treeningrühmadest väljaarvamine
Treeningrühmast arvatakse õpilane välja lapsevanema kirjaliku avalduse alusel ühe nädala jooksul alates avalduse esitamise päevast, juhul kui tal ei ole klubi ees kohustusi.

Esitatud kirjaliku väljaarvamise avalduse puhul läheb tasumisele avalduse esitamise kuu ehk jooksva kuu liikmemaks.

Treeningrühmast võidakse õpilane välja arvata ka juhtudel, kui õpilane:
1. on jätnud maksmata liikmemaksu kahe kuu vältel ja ei ole esitanud treenerile põhjendust makse viibimise kohta ning leppinud kokku maksegraafiku osas.
2. on sihilikult tekitanud klubile materiaalset kahju
3. on oluliselt kahjustanud klubi mainet või käitunud ebasportlikult, milleks loetakse:
• teiste klubi liikmete suhtes füüsilise vägivalla kasutamine;
• treeneri poolt antud korralduste järjepidev eiramine, millest on eelnevalt teavitatud ka lapsevanemat;
• ropendamine;
• teiste klubiliikmete mõnitamine, alavääristamine, häbistamine või muul viisil vaimse vägivalla kasutamine;
• ebaväärikas käitumine klubi üritustel;
• ebasportlik käitumine ja treeneri korralduste eiramine klubi väljasõitudel.

 

Palume Teil tutvuda ka Saku Korvpalliklubi liikmemaksu tasumise korraga!