Liikmemaksu tasumise kord

Liikmemaksu tasumine

Liikmemaksu tasutakse Saku Korvpalliklubi (edaspidi Klubi) poolt väljastatud arve alusel,
arvel määratud kuupäevaks ning pangakontole.
Arve saamiseks esitab lapsevanem Klubile täielikult täidetud Andmete ankeedi, kus määrab
Õpilase eest õppemaksu tasuva inimese andmed ( nimi; isikukood; arve periood; e-maili
aadress, kuhu arve saadetakse).
Liikmemaksu on võimalik tasuda:
– kogu aastamaks korraga
– kahes osas, esimene poolaasta ja teine poolaasta
– igakuiselt

Selgituseks tuleb lisada: õpilase NIMI, TREENINGGRUPP, arve number!
(näiteks: Mihkel Murakas, 1.klassi poisid, arve nr 0001)
– Liikmemaks on püsitasu, mida tuleb tasuda ka juhul, kui treeningutest on
puudutud!
– Liikmemaksu peatamise (näiteks: klubist lahkumine) aluseks on lapsevanema
kirjalik avaldus.
– Segaduste ja arusaamatuste vältimiseks on oluline täita kõiki liikmemaksu
tasumise korra punkte ja võimalusel kasutada PÜSIKORRALDUST!

Saku
Korvpalliklubi

www.sakukk.eu

 

Tähtajad
Klubi esitab arve vastavalt õpilaste nimekirjale, jooksva kuu 1. kuupäeva seisuga.
Maksmise tähtajaks on arvel näidatud kuupäev.
Klubil on õigus arve väljastamise ja maksetähtaegu muuta.

 

Erandjuhud ja õppemaksu soodustused
Klubi võtab vastu kirjalikke avaldusi liikmemaksust osalise vabastuse kohta, kus on märgitud
soodustuse taotlemise põhjus.
Avalduse vaatab üle Klubi juhatus ja teeb otsuse iga avalduse kohta eraldi.
Majanduslikel või muudel mõjuvatel põhjustel on kirjaliku taotluse alusel võimalik taotleda
osalist (näiteks: 25% ) liikmemaksu vabastust.
Vastav taotlus tuleb esitada soodustuse saamise perioodile eelnevalt ning tagantjärgi esitatud
taotlusi ei ole Klubi kohustatud läbi vaatama.

 

Üldist
Liitudes Klubiga peale 25-endat kuupäeva, läheb tasumisele järgmise kuu liikmemaks.
Kohustuslik on tutvuda Saku Korvpalliklubi treeningrühmadesse vastuvõtmise korraga.
Liikmemaks on püsimaks (kohatasu), mida tasutakse ka treeningutelt puudumise korral.
Vastavad erandid on toodud Liikmemaksu tasumise korras.
Arve puudumise korral, kohustub lapsevanem kontakteeruma Klubiga arve väljastamiseks.
Klubil on õigus arvete saatmise kuupäevi muuta ja esitada puuduolevaid arveid tagantjärgi.